Yurt Partisi Genel Başkanı
Sadettin TANTAN
E-mail Kayıt
Adınız Soyadınız
E-Mail Adresiniz
 
 
 

YURT Partisi’nin ÜÇ Çıkış Noktası

Farklı siyaset anlayış ve yapısını yaşama geçiren YURT Partisi’nin ÜÇ temel çıkış noktası vardır. Birincisi, ülkemizin işgal edilmesi gerçeğine karşılık vatanın yeniden kazanılması ve Tam Bağımsız Türkiye’nin yaratılmasıdır. Tam Bağımsız Türkiye yaratılmadan, ülkemizde düşündüğümüz hiçbir politikayı uygulamamız söz konusu olamayacaktır.
 
İkincisi çıkış noktası, Türkiye’de “Demokratik Değişimin” gerekliliğidir.  Bugün “demokratik değişim” Türkiye için tarihsel açıdan Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 1920’lerde gerçekleştirdiği “Cumhuriyet Devrimi” kadar önemlidir. “Cumhuriyet Devrimi”, Türkiye’nin imparatorluktan ulus devlete, ümmetten millete geçişini sağlamıştır. Laiklik sayesinde Türkiye, çağdaşlaşma yolunda çok önemli adımlar atmıştır. Ancak Türkiye, “ Demokratik Değişimi” gerçekleştiremediği için bugün Cumhuriyet devriminin kazanımlarını kaybetme ve çözülme tehdidiyle karşı karşıyayız. Türkiye’de, demokrasiye devlet yerine özgür birey ve sivil toplum örgütlerinin sahipleneceği ve hesap veren bir devlet anlayışını yerleştirecek bir “ Demokratik Değişim Programı’nın “uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu demokratik değişim programı, temel insan hak ve özgürlüklerinin hukuk devleti güvencesine kavuşturulmasına ve 21. yüzyıla çağdaş, adalete dayanan, kalkınmış ve güçlü bir ülke olarak girilmesine olanak verecektir.
 
Üçüncü çıkış noktası; ülkeyi bugünkü krize ve tükeniş ortamına, daha da ileriye giderek ülkemizin işgal edilme noktasına gelmesine neden olan mevcut siyasi kadrolardan, partilerden ve anlayıştan kurtulmasıdır. Türkiye’de değişimin önündeki en büyük engel olan mevcut siyasi kadrolar, bunların kümelendiği siyasi partiler ve bu çarpık anlayış; rant paylaşımına dayalı mevcut siyasal ve ekonomik yapıyı yaratarak adaletsizlikleri ve yolsuzlukları kurumsallaştırmıştır. Bu adaletsiz yapı, ülkeyi demokratik bir devlet olmaktan çıkarmış, dış güçlerin her istediklerini yapabildikleri, adeta işgal edilmiş bir ülke görünümüne sokmuştur. YURT Partisi, bu çarpık düzeni değiştirmek için mevcut siyasi ve ekonomik yapıyı köklü biçimde değiştirmek kararlılığındadır.
 
YURT Partisi Programı’nın temel ilkeleri; ekonomide üretkenliğin esas alınması, istihdam artırıcı yatırımlar yoluyla kalkınmanın gerçekleştirilmesi, çözüm önerilerinin katılımcı ve uzlaşmacı bir anlayışla Ortak Akıl yoluyla üretilmesi ve yaşama geçirilmesi, hukuk devleti, adalet ve insan haklarına dayalı devletin yaratılmasıdır.
 
 
Demokratik Değişim Programı: Çerçeve
 
YURT Partisi, “yepyeni bir Türkiye “amacına ulaşmak için “demokratik Değişim Programını” yaşama geçirecektir. Demokratik Değişim Programı, partinin vizyonu, misyonu ve Tam Bağımsızlık ilkesiyle uyumlu biçimde hazırlanmıştır.
 
Demokratik Değişim Programının amacı, kendisini bütün yönleriyle geliştirebilen özgür bireylerden oluşan, sorunları ve refahı paylaşan sorumlu bir toplum ile vatandaşına hesap veren, etkin ve şeffaf bir devletin gerçeklik kazandığı güçlü, Yepyeni bir Türkiye’yi kurmaktır. YURT Partisi, bu amacını Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri olan laik, demokratik, sosyal ve hukuk devlet ilkelerini tam anlamıyla yerleştirerek gerçekleştirecektir. YURT Partisi, rekabetçi piyasa ekonomisiyle güçlü bir sosyal devletin varlığının ülke kalkınması için gerekli olduğuna inanmaktadır. Gelişmenin süreklilik kazanması için ekonomik ve siyasi gücün rantiyeci küçük gruplar yerine, toplumun elinde yoğunlaşmasını yaşamsal görmektedir.
 
Demokratik Değişim Programı’nın üç temel unsuru vardır; özgür birey, sorumlu toplum ve şeffaf devlet anlayışı. Bu unsurlar, sırasıyla yeni bir demokrasi anlayışını yeni bir ahlak ve toplum anlayışını ve yeni bir yönetim anlayışını sergilemektedir. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlenmesinde ortak payda bu üç unsurun sürekli değişen koşullarda kendilerini yenileyebilecek bir niteliğe kavuşmasını sağlamaktır.  Böylece değişim yumuşak bir şekilde derin krizlere girmeden, kendiliğinden sürekli gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de geleneksel kurumsal yapı ve anlayışın artık sürdürülemeyeceğini, kendisini yenileyebilen, performansı sorunlara çözüm bulma yeteneği ile ölçülen ve hesap veren bir kurumsal yapılanmanın gerekliliği ortadadır.
 
 
 
Özgür Birey - Tam Demokrasi anlayışı
 
Özgür birey, Demokratik Değişim Programı’nın demokrasi anlayışını ortaya koymaktadır. Demokrasi, bireylerin kendilerini her konuda geliştirebilecekleri bir özgürlük ortamını ifade eder. Özgür birey yaklaşımı, bireyin ekonomik, siyasal, toplumsal, kültür ve inanç açısından özgürlüğünü savunmaktadır. Aslında özgür birey yaklaşımı demokrat olmanın aslını oluşturmaktadır. Türkiye’de bugüne kadar demokrasi kültürünün gelişmemesinin altında yatan temel nedenlerden biri demokrat insanların azlığı ve demokrat anlayışın eksikliğidir. Demokratik Değişim Programı, özgür birey yaklaşımı ile sadece Türkiye’de gerçek demokrasi anlayışını yerleştirmek değil, demokrasi eksikliğinden kaynaklanan sorunları demokrasi içinde doğal çözüme kavuşturmak ve onun ötesinde insanımızı 21. yüzyıla hazırlamak iddiasındadır. 21. yüzyıla hazırlık ise bilgi toplumuna geçişi zorunlu kılmaktadır.
 
 
 
Özgür Birey ve Bilgi Toplumu
 
Özgür birey ve bilgi toplumu arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bireyin özgür olmadığı bir toplum bilgi toplumuna geçişi gerçekleştiremez. Bilgi toplumunda bilgi üreten bireydir. Bilgi ancak eleştirel düşünebilen ve yaratıcı olan bireylerce üretilebilir. Bireyin özgür olması yaratıcı olabilmesi için gereklidir. Bireyin eleştirel düşünmesini ve yaratıcılığını kısıtlayacak herhangi bir engel bilgi üretimini de olumsuz olarak etkileyecektir.
 
Bireyin yaratıcılığının ancak gerçek bir demokrasi içinde gelişme olanağı bulabileceği saptamasını yaparken, demokrasinin toplumun tüm katmanlarına yayılmış olmasını da içerdiğini belirtmek gerekmektedir. Birey, çocukluğunda ailesinden başlayarak okulunda mahallesinde yani etkileşimde bulunduğu bütün toplum düzeylerinde, düşüncelerini ifade edebilme eleştirebilme ve yeni düşünceler geliştirebilme olanağını bulabilmelidir. Kısacası, demokrasi kültürünün yerleşmesi için uygun bir ortam yaratılması gerekmektedir.
 
Bilgi toplumu, sürekli olarak teknolojide yeni bilgi üreten toplumdur. Yani artık fiziksel sermayenin niceliğinden çok, insan sermayesinin niteliği önem taşımaktadır. Bu anlamda sanayi toplumunun üretim araçlarına sahip olanlar olmayanlar ayrımı ortadan kalkmakta, bilgiye sahip olanlar olmayanlar ayrımı belirleyici hale gelmektedir. Yurt Partisi, bu ayrımın ortadan kalkması için tüm vatandaşların eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden yararlanmasında fırsat eşitliğini sağlar; insana yatırımı en büyük öncelik olarak kabul eder.
 
 
 
Sorumlu Toplum, Yeni Bir Toplum ve Ahlak Anlayışı
 
YURT Partisi’nin Demokratik Değişim Programı’nın Sorumlu Toplum anlayışı, toplumsal dayanışma ve ahlak anlayışı boyutunu özetlemektedir. Yani, sorumlu toplum anlayışı, toplumun dokusunu oluşturan bireylere, değerlere kültüre ve geleneklere sahip çıkarak, bireysel yalnızlaşmayı önleyerek, bireyin değerlerinin gelişmesinin sağlayacak dayanışma ortamını yaratmasının önemini vurgulamaktadır. Aslında, sağlıklı gelişmenin temelinde, kendi toplumsal sorumluluğunun bilincine varmış bireyler vardır. YURT Partisi, bu sorumluluk bilinciyle iktidara geldiğinde sistemi yeniden sağlıklı temellerine kavuşturacaktır.
 
 
 
Şeffaf Devlet - Yeni Bir Yönetim Anlayışı
 
Demokratik Değişim Programı’nın üçüncü unsuru, “şeffaf devlet”tir. Şeffaf devlet, çağdaş ve yeni bir yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Devletin ekonomideki rolünün ne olduğu, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği sorularının cevapların şeffaf devlet yaklaşımı ile açıklanmaktadır. Devlet, topluluk halindeki insanların iç ve dış güvenlik, adalet, altyapı gibi toplu olarak tükettikleri hizmetleri karşılamak ihtiyacından doğmuş bir kurumdur. Devlet, bu hizmetleri yerine getirmek için, toplumu oluşturan insanların kazançlarından adaletli bir şekilde topladığı vergileri verimli değerlendirdiği ölçüde işlevini yerine getirmiş olur. Sosyal devlet, bireylere fırsat eşitliği tanıyarak toplumsal adaleti göz önüne alarak, devletin asıl işlevinin güçlendirilmesini sağlar. Bu biçimde devletin şeffaf bir niteliğe kavuşturulması, adaletli ve demokratik bir devletin kurumsallaşmasının da gerekli unsurlarından birisidir.
 
 
 
Demokratik Değişim Programı’nın Uygulanması
 
Demokratik Değilim Programı, ülkemizin sorunlarına kendi içinde tutarlı ve çok boyutlu çözümler getirmektedir. YURT Partisi; ülkemizin enflasyon, işsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik, eğitim, sağlık, adalet, tarım, kentleşme, yoksulluk, çeteleşme ve diğer sorunlarının birbirinden ayrılmadığının ve birlikte çözülmesi gerektiğinin inancındadır. Bu amaçla, aşağıdaki uygulamalar yoluyla Demokratik Değişim Programı yaşama geçirilecektir.
 
 
 
Yolsuzluklar ve Çetelerle Mücadele
 
Türkiye’de 1980 sonrasından yargının giderek zayıflaması ve devletin halk denetiminden uzaklaşması sonucunda, devlet içindeki yolsuzluklar ve çeteler giderek büyümüştür. Bunun yanında kamu ihalelerindeki yolsuzluklar, kamu bankalarının soyulmaları yaygınlaşmış, Türkiye adeta özel ve resmi çetelerin istilasına uğramıştır. YURT Partisi, yargı sisteminin hızla işler hale getirilmesine ve Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin ödün vermeden uygulanmasına yaşamsal bir öncelik vermektedir. Bunun yanında milletvekili ve memur dokunulmazlıklarının sınırlanması ve hesap veriri konuma gelmeleri gerekmektedir. Kamu ihale sistemi yeniden düzenlenecektir. Güneydoğu sorunun çözümü ise, Türkiye’de ağırlığı giderek artan uyuşturucu parasının sistemi satın alarak, gücünü arttırmasına daha fazla olanak vermeden yaşama geçirilmesidir.
 
 
 
Devletin Yeniden Yapılandırılması
 
Devletin yeniden yapılandırılması, ülke sorunlarına çözüm üreten etkili bir devlet yapısının kurulması için gereklidir. Devlet, yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılığı ve bağımsızlığını koruyacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
 
Yerel nitelikteki hizmetlerin yerel yönetimlerce yerine getirilmesi sağlanarak hizmetlerde bürokrasinin azalması, verimliliğin artması, demokratik denetim gerçekleştirilmesi ve merkezi hükümetin rant paylaşım yeri olmaktan çıkarılması mümkün olacaktır. Yerel yönetimler turizm, trafik gibi yerel hizmetleri üstlenirken; yerel vergileri referandum yoluyla düzenleme gibi yetkilerde sahip olacaktır. Yerel yönetimlerin denetimi geri çağırma, vatandaş girişimi ve referandum gibi mekanizmalarla demokratik bir şekilde gerçekleşecektir.
 
Yargının bağımsızlığı güvence altına alınırken, yargı görevlilerinin özlük hakları bir an önce iyileştirilecektir. Geciken adaletin adalet olmadığı anlayışı ile yargılamanın çabuklaştırılması için tahkim usulü genişletilecek, bölge temyiz mahkemeleri kurulacak, adli kolluk gücü yaşama geçirilecektir. Avukatların yetki ve sorumlulukları arttırılırken, meslek standartları yükseltilecektir. Yargı birliği gerçekleştirilecektir. Mahkemeler çağdaş bina ve donanımlara sahip olacaktır.
 
 
 
Üretim Ekonomisi ve Yönetimde Reform
 
Türkiye’de enflasyonun temel nedeni, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisinin egemen olmasıdır. Verimlilik yerine üretmeden rant paylaşmanın ön plana çıkması son 25 yılda olduğu gibi enflasyonu sürekli kılmaktadır. Devlet adeta bir rant dağıtım ve paylaşım aracı haline gelmiştir. Ucuz banka kredileri, teşvikler, vergi istisnaları ve muafiyetleri haksız kamu ihaleleri, ucuza kapatılan kamu arazileri ve tesisleri tekerler ve kayırmalar şeklinde dağıtılan rantlar devletin giderlerinin arttırdığı gibi gelirlerin azalmasına, israfın artmasına ve üretkenliğin azalmasına neden olmaktadır. Rantların paylaşım kavgası üretkenliğin olmadığı, verimliliğin düşük olduğu bir ortamda enflasyona neden olmaktadır. Enflasyonun temel nedeni olan rant ekonomisi aynı zamanda gelir dağılımında büyük eşitliğe yol açmaktadır. Rant ekonomisi yerine verimliliğe ve rekabete dayanan üretim ekonomisinin kurarak YURT Partisi, enflasyonu ortadan kaldırdığı gibi gelir dağılımda adaletsizliklerimde önleyecektir.
 
Her şeyden önce devletin elindeki kaynakları verimli kullanması gerekmektedir. Bu devletin yeniden yapılanması ve harcamalarda yolsuzluk ve israfın önlenmesi ile mümkün olabilir. İsrafların önlenmesine devletin en yukarısında başlanacaktır. YURT Partisi, Bakan ve bürokrat sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Yerinde yönetim ilkesiyle bakanlıkların merkez ve taşra örgütlenmeleri etkin hale getirilecektir. Bunun yanında bölgesel kalkınma politikaları kaynakların verimliliği yatırımlara aktarılmasını sağlayacaktır. Gelir politikasını temelini ise düşük oranlı basit bir vergi sistemi ile etkin bir vergi idaresini kurulması oluşturacaktır.  Enflasyon muhasebesi getirilirken, vergi istisna ve muafiyetleri kaldırılacaktır.
 
YURT Partisi iktidarında kamuda performans yönetimi verimliliği artıracak, enflasyonun düşürülmesini sağlayacağı gibi devletin hızla değişen dünya koşullarına ayak uydurmasını sağlayacaktır. Örneğin enerji alanında performans yönetiminin uygulanmasıyla kayıplar azaltılacak ve özel sektör yatırımların da devreye girmesiyle hem enerji sıkıntı ortadan kaldırılacaktır, hem de sanayimizin dünya fiyatlarıyla elektrik alması mümkün olacaktır.
 
 
 
Sosyal Güvenlik, İşsizlik Özürlüler ve Yoksulluk
 
YURT Partisi, devletin bütün vatandaşlarına insanca yaşam sağlamakla yükümlü olduğu inancındadır. Bugün çok büyük boyutlara varmış olan sosyal güvenlik sisteminin açıklarını kapatılması için gerekli önlemlerin alınması yanında emeklilere rahat bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde sistemin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir kaçak işçiliğin önlenmesi, prim ödemelerinin gerçekçi bir düzeye getirilmesi, çalışma süresinin özendirilmesi, fon yönetiminin iyileştirilmesi işsizlik sigortasının geliştirilmesi gibi önlemler yanında özerk bir yapıya kavuşturulmuş sosyal güvenlik sisteminin her türlü siyasal kaygıdan uzak bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
 
Kamu çalışanlarının toplu sözleşmeli ve grevli sendikal haklarına kavuşması yanında siyasal katılım alanındaki kısıtlamalarının kaldırılması için çalışılacaktır. Haftalık çalışma saatleri tüm çalışanlar için azaltılacaktır.   
 
Türkiye, özürlülerine sahip çıkmamış, kentleşmeden, yasalara ve sosyal programlara kadar özürlülerini ihmal etmiştir. Yurt Partisi’nin felsefesinin temeli insandır, insana saygı ve onun toplum içinde öne çıkmasıdır. YURT Partisi, toplumsal yaşamın tüm kesimlerinde özürlüleri toplumu ayrılmaz parçası olarak ele alacak ve her alanda temsili yanında ihtiyaçlarının yerine getirilmesini sağlayacaktır.
 
 Yoksulluğun en büyük nedeni işsizlik ve gelir dağılımda ki adaletsizliktir. Rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçme ve işsizlere iş olanağı sağlanması süreci içinde; devletin yoksullara sahip çıkması, onların yaşama inancını ve topluma güvenini canlı tutacak programları uygulamasına ihtiyaç vardır. Bunlar barınmadan, yiyecek, giyecek, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına kadar birçok hizmeti içermektedir. Özellikle sokak çocuklarıyla, gelir sahibi olmayan dul ve yetimlerine devlet sahip çıkacaktır.